Welkom op de website van BioWanze

BioWanze is niet alleen de grootste producent van bio-ethanol van België, maar deze fabriek is ook de meest innovatieve bio-ethanolfabriek van Europa.
Wij produceren duurzame energie voor uw mobiliteit.
Onze CO2-geoptimaliseerde fabriek gebruikt hernieuwbare grondstoffen om bio-ethanol voor de brandstofsector te produceren, waardoor in vergelijking met fossiele brandstof maximaal 70 % van de broeikasgasemissies wordt uitgespaard.
Naast bio-ethanol produceert BioWanze ook ProtiWanze, een eiwitrijk, hogekwaliteits diervoeder, en gluten voor de voedingssector.

Bienvenue sur le site Web de BioWanze

BioWanze n'est pas seulement le plus gros producteur de bioéthanol en Belgique ; c'est également l'usine de bioéthanol la plus innovante en Europe. Nous produisons une énergie durable pour votre mobilité.
Notre usine optimisée en CO2 utilise des matières premières renouvelables afin de produire du bioéthanol pour le secteur du carburant, évitant ainsi jusqu'à 70 % d'émissions de gaz à effet de serre, si l'on compare avec le combustible fossile.
Par rapport du bioéthanol, BioWanze produit également la ProtiWanze, un aliment protéiné pour animaux, de qualité supérieure, ainsi que du gluten pour le secteur agroalimentaire.