Bio-ethanol

De Europese richtlijnen

De richtlijnen van de Europese Unie stimuleren het gebruik van biobrandstoffen
De Europese Unie en de lidstaten hebben middelen ontwikkeld om het gebruik van biobrandstoffen aan te moedigen. Binnen de Europese Unie is deze aanmoediging historisch gebaseerd op twee richtlijnen. 
De eerste richtlijn over biobrandstoffen (2003/30/CE) legde de doelstelling vast tegen 2010. Deze reglementering zorgde ervoor dat alle lidstaten een percentage gemengde biobrandstoffen van 5,75 % tegen 2010 haalden (gemeten in termen van energie-inhoud).
De tweede richtlijn over de belastingheffing op energieproducten (2003/96/CE) laat de lidstaten toe deze doelstellingen te halen door hen tot 100 % belastingvermindering toe te staan op biobrandstoffen.
Vervolgens was het de taak van elke lidstaat om zijn eigen wetgeving in het voordeel van biobrandstoffen op te stellen. Sommige lidstaten hebben beslist om biobrandstoffen vrij te stellen van de heffing op minerale oliën, terwijl andere geopteerd hebben voor verplichte quota's. Nog andere hebben voor een combinatie van beide gekozen.
Tot nu toe hanteert België een combinatie van een systeem van fiscale voordelen voor benzine die een bepaald percentage bio-ethanol bevat die afkomstig is van producenten die geselecteerd worden door een keuringscommissie en een systeem van verplicht in de handel brengen.
Nieuwe aangenomen richtlijn
Op 25 juni 2009 werd de richtlijn over vernieuwbare energie (2009/28/CE), die de richtlijn over biobrandstoffen opheft, van kracht. Ze bepaalt dat het aandeel vernieuwbare energie in de EU verhoogd moet worden met 20 % tegen 2020. In de transportsector voorziet ze een te gebruiken minimumaandeel van 10 %, verplicht voor alle lidstaten. Deze bindende doelstelling omvat naast de biobrandstoffen alle andere vernieuwbare energiebronnen die gebruikt worden in de transportsector zoals elektriciteit of waterstof afkomstig van vernieuwbare energiebronnen.
Om ervoor te zorgen dat de biobrandstof die gebruikt wordt in Europa bijdraagt tot de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, is de Unie van plan duurzaamheidscriteria te introduceren, met name een vermindering van ten minste 35 %, en vanaf 2017 zelfs van 50 %, van de broeikasgassen. Zoals alle lidstaten moet België tegen 30 juni 2010 een nationaal actieplan voorstellen in verband met de promotie van het gebruik van vernieuwbare energie, waarin aangetoond wordt hoe de doelstellingen van de richtlijn over vernieuwbare energie op nationaal niveau behaald moeten worden.

Naar het begin van de pagina