Bio-ethanol

Het Belgisch kader

De Europese doelstellingen voor 2010 en 2020 bereiken
Het echte startschot voor de biobrandstoffen in België werd gelost in 2005, toen de Europese richtlijn inzake biobrandstoffen (2003/30/CE) werd omgezet in Belgisch recht. Een Koninklijk Besluit heeft voor ons land vastgelegd dat de progressieve Europese doelstelling van 5,75 % bio-ethanol (energie-inhoud) bereikt moet zijn tegen 2010.
De hoeveelheid bio-ethanol die nodig is om deze richtlijn te bereiken, werd berekend op basis van het geschatte benzineverbruik in België. Volgens deze berekening zou jaarlijks 250.000 m³ bio-ethanol nodig zijn.
De Belgische regering heeft beslist om officiële goedkeuringen te verlenen voor het equivalent van de nodige volumes op de Belgische markt. Meerdere bedrijven hebben hun kandidatuur ingediend en een onafhankelijke commissie voor biobrandstoffen heeft alle dossiers geëvalueerd op grond van criteria zoals milieubescherming, energie-efficiëntie, technologie en commercieel beleid.
Eind 2006, toen de verdeling van de officiële goedkeuringen werd aangekondigd, kreeg BioWanze een totaal van 125.000 m³ per jaar toegewezen, d.w.z. de helft van de productievolumes die goedgekeurd werden voor België.
Om de toevoeging van bio-ethanol aan benzine te motiveren, heeft de Belgische regering beslist de speciale belasting op loodvrije benzine die ten minste 7 vol % bio-ethanol bevat te verlagen. De verlaging van dit accijnsrecht is uitsluitend van toepassing op mengsels benzine/bio-ethanol met bio-ethanol die geproduceerd werd door fabrieken die erkend werden door de commissie voor biobrandstoffen. Bovendien bestaat er sedert 22 juli 2009 een wet die het verplicht in de handel brengen van benzine met een minimumhoeveelheid van 4 vol % duurzame bio-ethanol voorziet en die tegelijk de voorwaarden bepaalt waar deze biobrandstoffen aan moeten voldoen. Tegen juni 2010 moet de Belgische regering - zoals alle lidstaten - een nationaal actieplan voorstellen dat zowel de instrumenten als de middelen en controlesystemen specificeert die aangewend zullen worden om de nationale doelstelling te behalen.

Naar het begin van de pagina