Gebruiksovereenkomst

Gebruiksovereenkomst

Belangrijke juridische mededeling

Adres
(maatschappelijke en uitbatingszetel)
BioWanze N.V.
Rue Léon Charlier, 11
4520 Wanze
Tel : +32 (85) 410 511
Fax : +32 (85) 410 650
Pierre Etienne, Directeur
BE0882.664.564, HR Brussel
Lees deze mededeling aandachtig door voordat u de site gebruikt. Hierin wordt het gebruik geregeld dat u maakt van de site en al het materiaal in de site.
Toepassing
Deze site is alleen bestemd voor personen die zich in België bevinden, en informatie over producten, diensten en acties gelden alleen binnen dit land.
Copyright (auteursrecht)
Copyright © 2008 BioWanze N.V. (CropEnergies AG) . Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze site zijn eigendom van de BioWanze N.V. (CropEnergies AG) en de bij haar aangesloten bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.
Het is u toegestaan deze site door te bladeren en fragmenten ervan te reproduceren door deze te printen, te downloaden naar een harde schijf, alsmede door verspreiding onder andere mensen, doch in alle gevallen alleen indien het gaat om informatieve doeleinden en op voorwaarde dat de bovenstaande copyright-vermelding in al deze reproducties voorkomt. Geen enkele reproductie van welk deel van de site dan ook mag worden verkocht of verspreid voor commerciële doeleinden of worden veranderd of worden opgenomen in enig ander werk of andere publicatie, hetzij in de vorm van een afdruk, hetzij in elektronische vorm, met inbegrip van het versturen ervan naar een andere site. strikt verboden.
Merken
Alle op deze site afgebeelde merken zijn eigendom van of worden onder licentie gebruikt door de BioWanze N.V. (CropEnergies AG). Ongeautoriseerd gebruik van enig merk op deze site is strikt verboden.
Inhoud
De informatie op deze site is te goeder trouw opgenomen, doch dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid ervan voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. Noch de BioWanze N.V. (CropEnergies AG), noch de bij haar aangesloten bedrijven, noch haar functionarissen, werknemers of haar vertegenwoordigers zijn aansprakelijk voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoeken of gebruiken van deze site of een andere aan de site gekoppelde site, met inbegrip van, doch niet uitsluitend, winstderving of indirecte, bijkomende of gevolgschade.
BioWanze N.V. (CropEnergies AG) treft geen enkele verantwoordelijkheid in geval van directe of indirecte schade of verlies die voortvloeit uit het gebruik of het uitproberen van de in deze site vermelde recepten.
Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de site op de wijze en op het moment dat wij geschikt achten.
Aan de inhoud van deze website/e-mail actie werd de grootste zorg besteed. Auteurs en uitgevers kunnen niet aansprakelijk of verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten en/of schade die uit het gebruik van deze informatie, direct of indirect, zou kunnen voortvloeien.
Gebruiksvoorwaarden
Door deze website te gebruiken geeft u te kennen dat u de gebruiksvoorwaarden aanvaardt.
U verbindt zich ertoe deze website niet voor ongeoorloofde doeleinden of praktijken te gebruiken, inbegrepen het ongeoorloofd binnendringen van bepaalde delen van de website, het hacken of het uploaden van virussen.
De houder van deze website kan de gebruiksvoorwaarden op elk moment en zonder voorafgaandelijke verwittiging wijzigen.

Naar het begin van de pagina