Gegevensbescherming

Gegevensbeschermingsverklaring

BioWanze N.V. hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy en uw persoonsgegevens evenals aan de noodzakelijke gegevensbeveiliging en verzamelt, verwerkt en gebruikt uw persoonsgegevens daarom uitsluitend in overeenstemming met de hieronder beschreven uitgangspunten en de nationale en Europese wettelijke bepalingen, in het bijzonder de Duitse Telemediengesetz en de Duitse Bundesdatenschutzgesetz .

I. Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere nationale gegevensbeschermingswetten van de lidstaten alsmede andere gegevensbeschermingsvoorschriften is:
BioWanze N.V.
Rue Léon Charlier, 11
4520 Wanze
Tel : +32 (85) 410 511
Fax : +32 (85) 410 650
Directeur: Pierre Etienne
De Raad van Bestuur: Guy Paternoster (Voorzitter), Jürgen Böttcher, Dr. Fritz Georg von Graevenitz, Dr. Stephan Meeder
Handelsregister: BE0882.664.564, HR Brussel
(verder “BioWanze” genoemd)
Indien u bezwaar wenst te maken tegen het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw gegevens door ons in overeenstemming met deze gegevensbeschermingsverklaring als geheel of met betrekking tot specifieke maatregelen, kunt u uw bezwaar per e-mail, fax of brief te sturen naar bovenstaande contactgegevens. Via de bovenstaande contactgegevens kan u ook op elk moment gratis informatie aanvragen over uw persoonsgegevens.

II. Algemene informatie over gegevensverwerking 1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens van onze gebruikers alleen voor zover dit nodig is om een functionele website en onze inhoud en diensten te kunnen leveren. De verwerking van persoonsgegevens van onze gebruikers vindt regelmatig alleen plaats na toestemming van de gebruiker. Een uitzondering geldt in die gevallen waarin voorafgaande toestemming niet kan worden verkregen om feitelijkee redenen en de verwerking van de gegevens wettelijk is toegestaan.

2. Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens

Voor zover wij voor de verwerking van persoonsgegevens de toestemming van de betrokkene verkrijgen, dient art.
6, lid1, letter a, van de AVG als wettelijke basis.
Bij de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene een van de partijen is, dient art. 6, lid 1, letter b, van de AVG als wettelijke basis. Dit geldt ook voor verwerkingen die nodig zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.
Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is ter nakoming van een wettelijke verplichting die op ons bedrijf rust, is artikel 6 lid1 letter c, van de AVG de wettelijke basis.
Ingeval de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, dient art.6, lid1, letter d, van de AVG als wettelijke basis.
Indien verwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van een gerechtvaardig belang van onze onderneming of een derde en indien de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan het eerstgenoemde belang, geldt art. 6, lid 1, letter f, van de AVG als wettelijke basis voor de verwerking.

3. Gegevenswissing en opslagtermijn

De persoonsgegevens van de betrokkene worden gewist of geblokkeerd, zodra het doel van de opslag ophoudt te bestaan. Voorts mogen gegevens worden opgeslagen indien de Europese of nationale wetgever hierin heeft voorzien in Europese verordeningen, wetten of andere bepalingen die op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing zijn. De gegevens worden ook geblokkeerd of verwijderd indien een door de genoemde normen voorgeschreven opslagtermijn afloopt, tenzij er behoefte is aan verdere opslag van de gegevens voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst.

III. Terbeschikkingstelling van de website en aanmaken van logbestanden 1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Telkens wanneer u onze website bezoekt, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de oproepende computer.
De volgende gegevens worden hierbij verzameld:
(1) informatie over het type browser en de gebruikte versie
(2) het besturingssysteem van de gebruiker
(3) het IP-adres van de gebruiker
(4) datum en tijdstip van toegang
(5) websites van waaruit het systeem van de gebruiker onze website bereikt
(6) websites die opgeroepen zijn via het systeem van de gebruiker via onze website
De gegevens worden ook opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.

2. Wettelijke basis voor de gegevensverwerking

De wettelijke basis voor de tijdelijke opslag van gegevens en logbestanden is artikel 6, lid1, letter f, van de AVG.

3. Doel van de gegevensverwerking

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is nodig om de website op de computer van de gebruiker te kunnen afleveren. Daarvoor moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie opgeslagen blijven.
De gegevens worden opgeslagen in logbestanden om de functionaliteit van de website te waarborgen. Daarnaast dienen de gegevens om de website te optimaliseren en de veiligheid van onze IT-systemen te waarborgen. Verwerking van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt in dit verband niet plaats.
In deze zin ligt ook ons rechtmatig belang bij gegevensverwerking in de zin van art. 6, lid 1, letter f, van de AVG.

4. Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld. In het geval van het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website is dit het geval wanneer de betreffende sessie is beëindigd.
Als de gegevens in logbestanden worden opgeslagen, is dit voor 30 dagen ten langste. Een langer durende opslag is mogelijk. In dit geval worden de IP-adressen van de gebruikers gewist of vervormd, zodat deze niet meer aan de cliënt die contact zoekt, kan worden gekoppeld.

5. Mogelijkheid van bezwaar en vernietiging

Het verzamelen van gegevens voor de beschikbaarstelling van de website en de opslag van gegevens in logbestanden is absoluut noodzakelijk voor de werking van de website. De gebruiker heeft derhalve geen mogelijkheid om bezwaar te maken.

IV. E-mailcontact en contactformulier 1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Er is een contactformulier beschikbaar op onze website dat gebruikt kan worden voor elektronische contactopname. Als een gebruiker van deze mogelijkheid gebruik maakt, worden de gegevens die in het invoermasker zijn ingevoerd, naar ons verzonden en opgeslagen.
U kunt ook contact met ons opnemen via het opgegeven e-mailadres. In dit geval worden de persoonsgegevens van de gebruiker, die per e-mail worden verzonden, opgeslagen.
De gegevens zullen in dit kader niet aan derden worden doorgegeven. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verwerken van de conversatie.

2. Wettelijke basis voor de gegevensverwerking

De wettelijke basis voor de gegevensverwerking, die bij het verzenden van een e-mail worden verzonden, is art.
6, lid1, letter f ,van de AVG. Indien het e-mailcontact gericht is op het sluiten van een overeenkomst, is de aanvullende wettelijke basis voor de verwerking art. 6, lid1, letter b, van de AVG.

3. Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van persoonsgegevens per e-mail of vanaf het invoermasker gebruiken we uitsluitend voor de behandeling van de contactopname. Dit is ook het noodzakelijke gewettigd belang van de verwerking van de gegevens.

4. Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld. Voor de persoonsgegevens die per e-mail of vanaf het invoermasker worden verzonden, is dit het geval wanneer de conversatie met de gebruiker is beëindigd. De conversatie is beëindigd wanneer uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de betrokken feiten definitief zijn opgelost.

5. Mogelijkheid van bezwaar en vernietiging

De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken. Als de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt, kan hij te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van zijn persoonsgegevens. In een dergelijk geval kan de conversatie niet worden voortgezet.
Alle persoonsgegevens die werden opgeslagen tijdens het contact met ons, zullen in dit geval worden verwijderd.

V. Rechten van de betrokkene

Als uw persoonsgegevens werden verwerkt, bent u een betrokkene in de zin van de AVG. en heeft u volgende rechten tegenover de verwerkingsverantwoordelijke:

1. Recht op informatie

U kunt de verwerkingsverantwoordelijke vragen om te bevestigen of uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt.
Als een dergelijke verwerking heeft plaatsgevonden, kunt u de volgende informatie opvragen bij de verwerkingsverantwoordelijke:
(1) de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;
(2) de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt;
(3) de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de op u betrekking hebbende persoonsgegevens bekend zijn gemaakt of nog bekend worden gemaakt;
(4) de geplande duur van de opslag van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens of, indien specifieke informatie hierover niet mogelijk is, de criteria ter bepaling van de bewaartermijn;
(5) het bestaan van een recht op rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, een recht op beperking van de verwerking door de voor de verwerking verwerkingsverantwoordelijke of een recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking;
(6) het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit;
U hebt het recht om informatie op te vragen over de vraag of de op u betrekking hebbende persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie. U kunt in dit kader de passende waarborgen vragen conform art. 46 van de AVG in verband met de doorgifte.
Om uw recht op gratis informatie uit te oefenen, vragen wij u ons rechtstreeks te contacteren via de contactgegevens in ons colofon of contact (zie hoofdstukken I).

2. Recht op rectificatie

U heeft een recht op rectificatie en/of aanvulling tegenover de verwerkingsverantwoordelijke, in zoverre dat de over u verwerkte persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn. De verwerkingsverantwoordelijke moet deze correctie onverwijld uitvoeren.

3. Recht op beperking van de verwerking

Onder de volgende voorwaarden kunt u verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken:
(1) indien u de juistheid van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens betwist gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
(2) de verwerking onrechtmatig is en u weigert de persoonsgegevens te laten verwijderen en in plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens;
(3) de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer voor de verwerking nodig heeft, maar deze nodig heeft om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen, of
(4) als u overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de AVG bezwaar heeft gemaakt en er is nog niet vastgesteld of de gerechtvaardigde redenen van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan uw redenen.
Indien de verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van de opslag - alleen worden verwerkt met uw toestemming of met het oog op de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, of het beschermen van wettelijke aanspraken of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon, dan wel op grond van een zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat.
Als de verwerking beperkt is volgens de bovenstaande voorwaarden, wordt u door de verwerkingsverantwoordelijke op de hoogte gesteld voordat de beperking wordt opgeheven.

4. Recht op gegevenswissing

a) Wissingsplicht U kunt de verwerkingsverantwoordelijke verzoeken de u betreffende persoonsgegevens onverwijld te wissen en de verwerkingsverantwoordelijke is verplicht deze gegevens onverwijld te verwijderen indien een van de volgende redenen zich voordoet:
(1) De persoonsgegevens over u zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of anderszins verwerkt.
(2) U trekt uw toestemming in, waarop de verwerking volgens art.6, lid 1, letter a, steunt en er is geen andere wettelijke basis voor de verwerking.
(3) U maakt bezwaar in overeenstemming met art. 21, lid 1, van de AVG en er zijn geen dwingende legitieme redenen voor de verwerking, of u dient een bezwaarschrift in op grond van art. 21, lid 2, van de AVG in tegen de verwerking.
(4) De op u betrekking hebbende persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
(5) Het wissen van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting uit hoofde van het Europese recht of het recht van de lidstaten waaronder de verwerkingsverantwoordelijke valt.
(6) De persoonsgegevens over u zijn verzameld in verband met diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden in overeenstemming met art. 8, lid1, van de AVG.
b) Informatie aan derden Indien de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking uw persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en op grond van artikel 17, lid 1, van de AVG verplicht is deze te verwijderen, dient hij passende maatregelen, ook van technische aard, te nemen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten, om de gegevensverwerkers die de persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat u als betrokkene hebt verzocht om verwijdering van alle links naar deze persoonsgegevens of kopieën of reproducties van deze persoonsgegevens.
c) Uitzonderingen Het recht op wissing bestaat niet voor zover de verwerking noodzakelijk is
(1) om de vrijheid van meningsuiting en van informatie uit te oefenen;
(2) voor het nakomen van een wettelijke verplichting die vereist is voor de verwerking, krachtens het recht van de Europese Unie of de lidstaten waaronder de verwerkingsverantwoordelijke valt, of voor de vervulling van een taak van algemeen belang of de uitoefening van het openbaar gezag, dat aan verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen;
(3) voor archiveringsdoeleinden van algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden overeenkomstig art. 89, lid 1, van het AVG, voor zover de onder letter a bedoelde wet het bereiken van de doelstellingen van deze verwerking onmogelijk of ernstig nadelig zou kunnen maken, of
(4) rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen.

5. Recht op informatie

Indien u uw recht op rectificatie, wissing of beperking van de verwerking hebt laten gelden bij de verwerkingsverantwoordelijke, is hij verplicht alle ontvangers aan wie de persoonsgegevens over u zijn verstrekt, in kennis te stellen van deze rectificatie of wissing van de gegevens of van de beperkingen op de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost.
U hebt het recht om aan de verwerkingsverantwoordelijke informatie op te vragen over deze ontvangers.

6. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt recht op een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat van de door u aan de verwerkingsverantwoordelijke verstrekte persoonsgegevens te ontvangen. Bovendien hebt u het recht om deze gegevens zonder belemmering aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te laten doorgeven door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens werden verstrekt, op voorwaarde dat
(1) de verwerking op grond van een toestemming overeenkomstig art. 6, lid1, letter a, van het AVG berust en
(2) de verwerking met behulp van geautomatiseerde methoden wordt uitgevoerd.
Bij de uitoefening van dit recht hebt u ook het recht te verzoeken dat uw persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke worden doorgegeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, voor zover dit technisch haalbaar is. Dit mag geen afbreuk doen aan de vrijheden en rechten van andere personen.
Het recht op gegevensoverdraagbaarheid geldt niet voor de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het aan de verwerkingsverantwoordelijke verleende openbaar gezag.

7. Recht op bezwaar

U hebt het recht om redenen in verband met uw specifieke situatie te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die overeenkomstig art. 6, lid 1, letter e of f, van de AVG gebeurt.
De verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking verwerkt uw persoonsgegevens niet meer, tenzij hij kan aantonen dat er dwingende redenen zijn om de verwerking te beschermen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of dat de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen.

8. Recht om de verklaring van toestemming inzake gegevensbescherming in te trekken

U hebt te allen tijde het recht uw verklaring van toestemming met betrekking tot gegevensbescherming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

9. Recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd andere mogelijkheden van administratief of gerechtelijk beroep hebt u het recht in beroep te gaan bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u woont, werkt of de plaats van de mogelijke overtreding, als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de AVG.
De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, stelt de klager in kennis van de status en de resultaten van de klacht, met inbegrip van de mogelijkheid van beroep op een rechtsmiddel overeenkomstig art. 78 van de AVG.
De voor ons verantwoordelijke autoriteit voor gegevensbescherming is
Gegevensbeschermingautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Verdere informatie vindt u online op het volgende adres https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

VI. Gebruik van contactformulieren/e-mail

U kunt altijd contact met ons opnemen via het verstrekte contactformulier. De daarbij verstrekte persoonsgegevens worden alleen verzameld, verwerkt en gebruikt om uw aanvraag te verwerken.

VII. Links naar andere websites

Deze verklaring van gegevensbescherming is uitsluitend van toepassing op de website van BioWanze. De pagina's op deze website kunnen links bevatten naar de pagina's van derden. Onze gegevensbeschermingsverklaring geldt niet voor deze pagina's. Wij raden u aan om bij het verlaten van de website de gegevensbeschermingsvoorschriften van elke website die persoonsgegevens verzamelt, aandachtig door te lezen.

VIII. Veiligheid

Wij nemen de nodige veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige of onbedoelde toegang of wissing, wijziging of verlies en tegen onbevoegde openbaarmaking. Wij versleutelen uw gegevens tijdens de verzending via onze website en gebruiken zogenaamde SSL-verbindingen (Secure Socket Layer). Wij beschermen onze website en onze andere systemen en persoonsgegevens door passende technische en organisatorische maatregelen, in het bijzonder tegen verlies, vernietiging, ongeoorloofde toegang, wijziging of bekendmaking aan derden.

IX. Beschikbaarheid en veranderingen

U kunt deze gegevensbeschermingsverklaring op www.biowanze.be/nl/Protection_des_donnees/ vinden. U kunt deze gegevensbeschermingsverklaring ook opslaan of afdrukken met behulp van de desbetreffende functies van uw browser.
Wij behouden ons het recht voor om deze verklaring van gegevensbescherming van tijd tot tijd te wijzigen of aan te passen aan de wettelijke vereisten en vragen u daarom om bij elk bezoek aan onze website de huidige verklaring van gegevensbescherming te controleren.
Versie: 1.0 [mei 2018]

Naar het begin van de pagina